Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zespół ds. Dostępności

Zadania Zespołu ds. Dostępności

Rozwój wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami dzięki opracowaniu przez Zespół ds. dostępności ankiety rekrutacyjnej dot. dostosowania procesu wsparcia edukacyjnego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Sformalizowana współpraca ASP ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami przyczyni się do lepszego zrozumienia trudności, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami podczas kształcenia na uczelni oraz wypracowania trwałych i skutecznych rozwiązań zwiększających dostępność ASP.

Współpraca ta będzie się odbywała m.in. poprzez powołanie interdyscyplinarnego Zespołu ds. dostępności, składającego się z 3 pracowników uczelni i 3 osób z ww. fundacji, celem wspólnego wypracowania rozwiązań niezbędnych do zapewnienia dostępności ASP.

Powołanie Zespołu ds. Dostępności

Powołanie ZESPOŁU DS. DOSTĘPNOŚCI (3 pracownicy uczelni i 3 osoby ze środowiska Osób z Niepełnosprawnością (OzN), który będzie prowadził prace nad PROCEDURAMI funkcjonującymi w ASP w Warszawie (OBSZAR 4), w tym m.in. w zakresie wypracowania zapisów polityki dostępności uczelni.

Wynikiem ww. prac będzie wdrożenie zmian w oficjalnych dokumentach uczelni, tj. dodanie do nich zapisów gwarantujących realizację polityki dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań.

Dostosowanie wewnętrznych aktów prawnych i procedur do potrzeb Osób z NIepełnosprawnościami (OzN) ułatwi im funkcjonowanie w ASP, we wszystkich sferach życia akademickiego.

Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, będzie realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem Osób z Niepełnosprawnością (OzN).

Sformalizowana współpraca ze środowiskiem Osób z Niepełnosprawnością (OzN) pozwoli na lepsze zrozumienie potrzeb i zaprojektowanie skutecznych rozwiązań związanych z otwarciem uczelni.

Prace ZESPOŁU DS. DOSTĘPNOŚCI w formie konsultacji pracowników uczelni ze środowiskiem Osób z Niepełnosprawnością (OzN) nad opracowaniem ankiety rekrutacyjnej dotyczącej dostosowania procesu WSPARCIA EDUKACYJNEGO (OBSZAR 5) do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zaplanowane wsparcie będzie kompleksowe i będzie obejmować różne rodzaje niepełnosprawności, a także będzie zgodne z siedmioma zasadami wsparcia edukacyjnego przyjętego uchwałą KRASP.

Zaangażowanie przedstawicieli środowiska wewnętrznego uczelni oraz specjalistów w tej tematyce ze środowisk zewnętrznych pozwoli sprecyzować potrzeby i racjonalne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaangażowanie przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami skończy się przygotowaniem konkretnych wniosków oraz ich wdrożeniem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w praktyce.

Etapy pracy Zespołu ds. Dostępności

  1.  KONSULTACJE ZESPOŁU DS. DOSTĘPNOŚCI: prace nad dodaniem do oficjalnych dokumentów uczelni zapisów dot. dostępności (3 os. po stronie uczelni x 3 spotkania x 4 godz.)
  2. WDROŻENIE ZMIAN W DOKUMENTACH UCZELNI: prace nad wnioskami z przeprowadzonych konsultacji i dodanie zapisów dot. dostępności (3 os. po stronie uczelni x 2 spotkania x 3 godz).
  3. KONSULTACJE ZESPOŁU DS. DOSTĘPNOŚCI: prace nad opracowaniem ankiety rekrutacyjnej dot. dostosowania procesu wsparcia edukacyjnego do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami (OzN) (3 os. po stronie uczelni x 2 spotkania x 4 godz.).

Harmonogram - wyjaśnienie

Dotyczy, projektu pn. „ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.            

W zwartej treści ww. Harmonogramów, nastąpiła omyłka pisarska.

Zgodnie ze stanem faktycznym, w spotkaniach Zespołu ds. Dostępności uczestniczyło 6 osób stacjonarnie, a nie tak jak podano – 5 osób stacjonarnie i 1 osoba on-line.