Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
02.10.2023

„ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”

Grafika Szkolenia dadzą ci power

Projekt

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie realizuje projekt pn. „ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.05.00-00-A026/21.

Wartość projektu: 982 898,75 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 953 411,78 PLN

Celem projektu jest poprawa dostępności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie/ASP dla osób z niepełnosprawnościami (studentów, doktorantów i pracowników) dzięki realizacji kompleksowych działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym).

Realizacja

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie realizuje projekt pn. „ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”, którego celem jest poprawa dostępności Akademii dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia na uczelni pakietu kompleksowych rozwiązań, w ramach wszystkich obszarów dostępności, które zapewnią:

 • likwidację barier w obszarze struktury organizacyjnej i procedur
 • realizację wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • podniesienie kompetencji kadry w zakresie edukacji i realizacji działań zwiększających dostępność technologiczną i architektoniczną Akademii.

W październiku rozpoczął się cykl szkoleń podnoszących kompetencje kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej w zakresie edukacji włączającej. Uczestnicy i uczestniczki zajęć nabyli kompleksową wiedzę na temat projektowania uniwersalnego oraz dostosowywania form wsparcia informacyjnego do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności; zapoznali się też z narzędziami służącymi do niwelowania barier przestrzennych, cyfrowych i komunikacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano

 1. Szkolenia podnoszące kompetencje kadry zarządzającej, dydaktycznej i administracyjnej w zakresie edukacji włączającej (podnoszące świadomość niepełnosprawności).
 2. Powołanie zespołu ds. dostępności.
 • Zespół będzie prowadził prace nad procedurami funkcjonującymi na uczelni, w tym m.in. zakresie wypracowania zapisów polityki dostępności uczelni.
 • Wynikiem ww. prac będzie wdrożenie zmian w oficjalnych dokumentach uczelni, poprzez dodanie do nich zapisów gwarantujących realizację polityki dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań.
 • Dostosowanie wewnętrznych aktów prawnych i procedur do potrzeb OZN (osób z niepełnosprawnościami), które ułatwią im funkcjonowanie w Akademii, we wszystkich sferach życia akademickiego.
 1. Zakup sprzętu i utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego kształcenie.
 2. Utworzenie siedziby biura pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami.
 3. Wdrożenie (z zakresu architektury) likwidacji barier architektonicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym m.in.:
 • dostosowanie budynków uczelni: pętle indukcyjne stanowiskowe i walizkowe;
 • dostosowanie budynków uczelni: plany tyflograficzne na postumencie stalowym;
 • dostosowanie budynków uczelni: krzesełka ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnością.
 1. Zwiększenie dostępności architektonicznej uczelni – oznakowanie budynków uczelni i dostosowanie toalet:
 • oznakowanie budynków uczelni: tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a z piktogramem i czarno-drukiem;
 • dostosowanie toalet: baterie umywalkowe bezdotykowe do toalet dla osób z niepełnosprawnością.
 1. Zwiększenie dostępności technologicznej uczelni:
 • strona internetowa uczelni: dostosowanie strony internetowej do standardu dostępności WCAG 2.1.
 1. Dostosowanie procedur rekrutacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:
 • wdrożenie 2 modułów w ramach systemu zarządzania uczelnią Akademus.

Konsultacje Zespołu ds. Dostępności

Zespół ds. Dostępności