Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności (październik – listopad 2022)

ASP w Warszawie - UCZELNIA RÓWNYCH SZANS

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ASP w Warszawie – UCZELNIA RÓWNYCH SZANS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.05.00-00-A026/21.

Celem projektu jest poprawa dostępności Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie/ASP dla osób z niepełnosprawnościami (studentów, doktorantów i pracowników) dzięki realizacji kompleksowych działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. 

Dofinansowanie projektu z UE: 953 411,78 PLN

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIA

 1. Dokumenty rekrutacyjne, wymagane na etapie rekrutacji do projektu, stanowią załączniki do Regulaminu Rekrutacji uczestnictwa w projekcie
 2. Przy czym, składają zgłoszenia w formie papierowej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”) osobiście, we właściwym miejscowo Dziekanacie ASP w Warszawie – w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura, tj. 08:00 do 16:00.
 3. Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „UCZELNIA RÓWNYCH SZANS”) można przesłać za pośrednictwem poczty międzywydziałowej na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068 Warszawa, parter – pokój nr 0.23.
Terminy naboru dokumentów do Rekrutacji
 • 12.10.2022 r. (środa) – dla szkolenia kadry administracyjnej
 • 19.10.2022 r. (środa) – dla kadry dydaktycznej
 • dla kadry zarządzającej mija 14 listopada 2022 r. (poniedziałek)

Podstawowe szkolenie podnoszące świadomość niepełnosprawności: dla kadry dydaktycznej

(13 os. x 2 dni x 8 godz.)

ZAGADNIENIA NA SZKOLENIU:

 1. Różnorodność możliwości fizycznych, sensorycznych i umysłowych użytkowników przestrzeni/produktów/ usług: osoby z niepełnosprawnością wzroku; osoby z niepełnosprawnością słuchu; osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu; osoby z niepełnosprawnością intelektualną; osoby ze spektrum autyzmu; seniorzy i seniorki; rodzice i opiekunowie z małymi dziećmi.
 2. Terminologia niedyskryminująca i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
 3. Niwelowanie barier funkcjonowania społecznego osób z ograniczeniem sprawności: mechanizm racjonalnych usprawnień.
 4. Projektowanie uniwersalne geneza, osiem zasad, łańcuch dostępności, dobre praktyki.
 5. Osoby ze spektrum autyzmu (ASD) na uczelni wyższej.
 6. Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi komunikacja i wsparcie edukacyjne.
 7. W jaki sposób reagować na nietypowe zachowania osób z zaburzeniami psychicznymi?
 8. Narzędzia przeznaczone dla osób korzystających z alternatywnych form komunikacji.
 9. Dobre praktyki w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością korzystającymi z technologii wspomagającej i AAC.

EFEKTY KSZTAŁCENIA – uczestnik szkolenia:

 • Posiądzie kompleksową wiedzę na temat projektowania uniwersalnego.
 • Posiądzie bazową wiedzę na temat kwestii niepełnosprawności.
 • Pozna specyfikę różnych typów niepełnosprawności.
 • Będzie potrafił stosować terminologię niedyskryminującą i stosownie zachowywać się wobec osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Poszerzy wiedzę w zakresie kluczowych aktów prawnych regulujących kwestie dostępności i projektowania uniwersalnego.
 • Pozna narzędzia służące niwelowaniu barier przestrzennych, cyfrowych i komunikacyjnych.
 • Będzie potrafił przeprowadzić bezpieczną ewakuację osób z niepełnosprawnościami.
 • Będzie potrafił budować i publikować dostępną informację na różnych nośnikach.
 • Nabędzie umiejętność dostosowania narzędzi IT (komputerów, stron www, aplikacji) do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Będzie potrafił dostosować formy wsparcia informacyjnego do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.

(30 os. x 2 dni x 8 godz)

ZAGADNIENIA NA SZKOLENIU:

 1. Różnorodność możliwości fizycznych, sensorycznych i umysłowych użytkowników przestrzeni/produktów/ usług: osoby z niepełnosprawnością wzroku; osoby z niepełnosprawnością słuchu; osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu; osoby z niepełnosprawnością intelektualną; osoby ze spektrum autyzmu; seniorzy i seniorki; rodzice i opiekunowie z małymi dziećmi.
 2. Terminologia niedyskryminująca i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
 3. Niwelowanie barier funkcjonowania społecznego osób z ograniczeniem sprawności: mechanizm racjonalnych usprawnień.
 4. Projektowanie uniwersalne geneza, osiem zasad, łańcuch dostępności, dobre praktyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA – uczestnik szkolenia:

 • Posiądzie kompleksową wiedzę na temat projektowania uniwersalnego.
 • Posiądzie bazową wiedzę na temat kwestii niepełnosprawności.
 • Pozna specyfikę różnych typów niepełnosprawności.
 • Będzie potrafił stosować terminologię niedyskryminującą i stosownie zachowywać się wobec osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Poszerzy wiedzę w zakresie kluczowych aktów prawnych regulujących kwestie dostępności i projektowania uniwersalnego.
 • Pozna narzędzia służące niwelowaniu barier przestrzennych, cyfrowych i komunikacyjnych.
 • Będzie potrafił budować proces projektowania włączającego.
 • Będzie potrafił dostosować formy wsparcia informacyjnego do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.

Podstawowe szkolenie podnoszące świadomość niepełnosprawności: dla kadry zarządzającej

(16 os. x 2 dni x 8 godz.)

ZAGADNIENIA NA SZKOLENIU:

 1. Różnorodność możliwości fizycznych, sensorycznych i umysłowych użytkowników przestrzeni/produktów/ usług: osoby z niepełnosprawnością wzroku; osoby z niepełnosprawnością słuchu; osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu; osoby z niepełnosprawnością intelektualną; osoby ze spektrum autyzmu; seniorzy i seniorki; rodzice i opiekunowie z małymi dziećmi.
 2. Terminologia niedyskryminująca i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
 3. Niwelowanie barier funkcjonowania społecznego osób z ograniczeniem sprawności: mechanizm racjonalnych usprawnień.
 4. Projektowanie uniwersalne geneza, osiem zasad, łańcuch dostępności, dobre praktyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA – uczestnik szkolenia:

 • Posiądzie kompleksową wiedzę na temat projektowania uniwersalnego.
 • Posiądzie bazową wiedzę na temat kwestii niepełnosprawności.
 • Pozna specyfikę różnych typów niepełnosprawności.
 • Będzie potrafił stosować terminologię niedyskryminującą i stosownie zachowywać się wobec osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Poszerzy wiedzę w zakresie kluczowych aktów prawnych regulujących kwestie dostępności i projektowania uniwersalnego.
 • Pozna narzędzia służące niwelowaniu barier przestrzennych, cyfrowych i komunikacyjnych.
 • Będzie potrafił budować proces projektowania włączającego.
 • Będzie potrafił dostosować formy wsparcia informacyjnego do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.

Zaawansowane szkolenia dot. niepełnosprawności: szkolenie z dostosowania materiałów rekrutacyjnych dla kadry administracyjnej

(30 os. x 2 dni x 8 godz.)

ZAGADNIENIA NA SZKOLENIU:

 1. Formaty plików dostępnych i niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 2. Tworzenie dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word.
 3. Tworzenie dostępnych prezentacji multimedialnych.
 4. Oznaczenie grafiki w dostępny sposób dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 5. Tworzenie dostępnego pliku pdf.
 6. Dobre praktykach w tworzeniu dokumentów.
 7. Formaty pracy z dokumentem osób z niepełnosprawnością wzroku.

Efekty szkolenia – uczestnik szkolenia:

 • Pogłębi wiedzę nt. narzędzi służących niwelowaniu barier przestrzennych, cyfrowych i komunikacyjnych.
 • Będzie potrafił stosować w praktyce zaawansowane formy wsparcia informacyjnego do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Będzie znał formaty plików dostępnych i niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • Będzie potrafił tworzyć dostępne dokumenty w programie Microsoft Word oraz dostępne pliki PDF.
 • Będzie potrafił tworzyć opisy alternatywne dla obiektów graficznych.
 • Będzie rozumiał sposób posługiwania się plikiem przez osoby niepełnosprawnością wzroku i znał dobre praktyki tworzenia dostępnych dokumentów.

Zaawansowane szkolenia dot. niepełnosprawności: szkolenie z dostosowania materiałów dydaktycznych (w tym e-learningu) dla kadry dydaktycznej

(13 os. x 2 dni x 8 godz.)

ZAGADNIENIA NA SZKOLENIU:

 1. Przygotowywanie materiałów (prezentacji, tekstów, ćwiczeń) dla osób z niepełnosprawnościami (gł. sensorycznymi).
 2. Zapoznanie się ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem używanym przez osoby z niepełnosprawnościami (gł. wzroku) do obsługi komputera oraz odczytywania materiałów drukowanych.
 3. Prezentacja form wsparcia pozatechnologicznego, których znajomość umożliwi trafną ocenę potrzeb zgłaszającej się osoby z niepełnosprawnością oraz możliwe formy udzielanego jej wsparcia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA – uczestnik szkolenia:

 • Pogłębi wiedzę na temat narzędzi służących niwelowaniu barier cyfrowych i komunikacyjnych.
Logotypy: Fundusze Europejskie "Wiedza, Edukacja, Rozwój", Flaga biało-czerwona napis Rzeczpospolita Polska, NCBR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Flaga Unii Europejskiej napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny