Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Defibrylator wraz z odpowiednią instrukcją postępowania został zainstalowany w budynku Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Lokalizacja

Sprzęt znajduje się na parterze budynku Pałacu Czapskich obok Portierni przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Na szkoleniu okresowym BHP organizowanym dla pracowników ASP w maju, czerwcu oraz lipcu 2023 r. w trakcie szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ratownicy prezentowali zasady i okoliczności użycia defibrylatora.

Obsługa AED

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny powinien zostać użyty u wszystkich poszkodowanych, którzy są nieprzytomni i nie oddychają lub oddychają nieprawidłowo (oddech agonalny). W przypadku podejrzenia wystąpienia zatrzymania akcji serca ratownicy powinni rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, wezwać zespół ratownictwa medycznego i jak najszybciej przygotować defibrylator do użycia.

  1. Urządzenie kładziemy przy poszkodowanym i uruchamiamy naciskając przycisk „włącz”. Od tego momentu AED za pomocą komunikatów głosowych będzie instruował operatora o kolejnych czynnościach, które należy wykonać, aby prawidłowo wykonać procedurę defibrylacji.
  2. W pierwszej kolejności odsłaniamy klatkę piersiową poszkodowanego, a jeśli jest to konieczne – rozcinamy ubranie nożyczkami.
  3. Otwieramy opakowanie elektrod i wyciągamy je. Na każdej elektrodzie znajduję się rysunek pokazujący, jak prawidłowo umieścić je na klatce piersiowej pacjenta.
  4. Po odklejeniu elektrody od plastikowej podkładki naklejamy ją lepką stroną z prawej strony mostka, poniżej obojczyka, a drugą umieszczamy w linii pachowej środkowej, bocznie od lewej brodawki sutkowej – jest to tzw. układ przednio-boczny
  5. Naklejanie elektrody rozpoczynamy od jednego końca, mocno dociskając ją do klatki piersiowej, aż będzie całkowicie przylegała do ciała pacjenta. Metoda ta zapobiega powstawaniu pod elektrodą pęcherzy powietrznych, które zwiększają ryzyko oparzeń skóry i zmniejszają skuteczność defibrylacji. Zaleca się, aby czynności te wykonywać bez przerywania uciśnięć klatki piersiowej.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w ASP

Informacje na temat zasad postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z obiektów, pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii.